Czym się różni gwarancja od rękojmi?

W kilku prostych punktach:

Rękojmia przysługuje z mocy prawa, gwarancja udzielana jest dobrowolnie

Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują ci z mocy prawa a sprzedawca nie może ich w żaden sposób uchylić lub zmienić, ponieważ  są one uregulowane w Kodeksie cywilnym.

Gwarancja z kolei ma charakter dobrowolny, a zasady skorzystania z niej określone są z tzw. dokumencie gwarancyjnym, którego treść jest ustalana przez gwaranta.  

Z tytułu rękojmi odpowiada sprzedawca, z tytułu gwarancji gwarant

Reklamację z tytuły rękojmi składamy u sprzedawcy, ponieważ to on odpowiada za sprzedawany towar.

W przypadku gwarancji odpowiedzialność ponosi gwarant. Sprzedawca może, ale nie musi być gwarantem. Informacja na ten temat powinna być zawarta w oświadczeniu gwarancyjnym. Jeżeli nie jest, można uznać, że gwarancji udzielił przedsiębiorca, który wystawił dokument gwarancyjny (sprzedawca, producent lub też importer).

Rękojmia dotyczy wad fizycznych i wad prawnych, gwarancja nie dotyczy wad prawnych

Z rękojmi możesz skorzystać zarówno w przypadku ujawnienia się wady fizycznej (niezgodności towaru z umową), jak i wady prawnej (obciążenia rzeczy prawami osób trzecich).

Gwarancja dotyczy wyłącznie przyczyn leżących w danej rzeczy, a zatem jeżeli w gwarancji inaczej nie zastrzeżono, odpowiedzialność obejmuje tylko wady fizyczne.

Okres rękojmi trwa co do zasady dwa lata, okres gwarancji ustalany jest dowolnie przez gwaranta

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

Czas trwania gwarancji ustalany jest przez gwaranta i określony jest w dokumencie gwarancyjnym  – jeżeli nie zastrzeżono innego terminu przyjmuje się, że gwarancja trwa dwa lata od dnia, kiedy rzecz została wydana kupującemu.

Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być inne niż z tytułu gwarancji

Z tytułu rękojmi możesz żądać naprawy, wymiany rzeczy na nową, obniżenia lub zwrotu ceny, o ile wada jest istotna.  

Roszczenia z tytułu gwarancji wskazane są w dokumencie gwarancyjnym.

Po wymianie rzeczy rękojmia trwa nadal, a gwarancja biegnie od nowa

Jeśli po pół roku wymienisz daną rzecz w ramach rękojmi, rękojmia trwa jeszcze 1,5 roku.

Jeśli takiej wymiany dokonasz w ramach gwarancji, jej termin biegnie na nowo – czyli na nową rzecz mamy kolejny, nowy okres gwarancyjny.

Czas rozpatrzenia reklamacji

Jeśli składasz reklamację na podstawie rękojmi sprzedawca ma 14 dni kalendarzowych na ustosunkowanie się do twojego żądania. W przypadku, kiedy przekroczy ten termin uważa się, że uznał reklamację za zasadną. 

Jeśli powołujesz się na gwarancję, sprawdź czas odpowiedzi w dokumencie gwarancyjnym, może to być np. 14 dni, 30 dni. 

 

Komentarze

comments

Wykonanie: marcinART