Jakie masz prawa przy zakupie na firmę?

Jako przedsiębiorca dokonujący zakupów na firmę nie jesteś chroniony tak jak konsument. Mogą przysługiwać ci inne uprawnienia w przypadku reklamacji oraz odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Kupując produkty na firmę z pewnością warto te różnice poznać i ocenić, co będzie bardziej korzystne i bezpieczne – zakup na firmę, czy jednak wystąpienie w roli konsumenta.

1. Przedsiębiorca nie może zrezygnować z zakupu dokonanego przez internet

Kupujący konsument jest szczególnie chroniony w sytuacji umów zawartych na odległosć, a więc zakupów robionych online, przez internet. Ma on prawo do zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki, bez podawania przyczyny. Ma zatem prawo do namysłu i kiedy z jakiegoś powodu nie jest zadowolony z zakupu może po prostu odesłać towar z powrotem do sklepu. Kupujący przedsiębiorca z reguły takiego uprawnienia nie ma. Zdarza się, że niektóre sklepy przewidują jednak możliwość odstąpienia od umowy także przez przedsiębiorców, dlatego warto zapoznać się każdorazowo z regulaminem.

Oczywiście, jeśli kupiony w sieci towar jest niezgodny z opisem lub ma wadę, przedsiębiorca ma prawo do reklamacji, jednak i ono może być ograniczone, o czym w kolejnych punktach.

2. Przedsiębiorcy można ograniczyć lub wyłączyć rękojmię za wady

Niestety w przypadku przedsiębiorców rękojmia może zostać ograniczona lub wyłączona. Taką możliwość daje Kodeks cywilny.

W przypadku sprzedaży konsumenckiej ograniczenia takie nie mogą mieć miejsca. Konsument może przez 2 lata od momentu wydania mu towaru złożyć reklamację powołując się na rękojmię i przez ten czas sprzedawca jest odpowiedzialny za zgodność towaru z umową, a zatem odpowiada za wady fizyczne powstałe w tym czasie. Jest również odpowiedzialny za wady prawne, jeśli np. sprzedana rzecz stanowi własność osoby trzeciej.

Jeśli rękojmia w przypadku zakupu przez przedsiębiorcę nie została wyłączona lub ograniczona, podobnie jak konsument może on żądać bezpłatnej naprawy towaru, wymiany na nowy, obniżenia ceny lub zwrotu gotówki w sytuacji, gdy wada jest istotna.

3. Przedsiębiorca ma obowiązek zbadania rzeczy i niezwłocznego zawiadomienia o wadzie

Podczas zakupów na firmę istnieje obowiązek sprawdzenia w jakim stanie jest kupowana rzecz. Jeśli okaże się ona wadliwa należy niezwłocznie zawiadomić sprzedawcę o wadzie, bo w innym wypadku traci się uprawnienia z tytułu rękojmi. Jeśli wada wyjdzie na jaw później również należy zawiadomić sprzedawcę niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

Konsument nie ma obowiązku zbadania rzeczy, a na zawiadomienie sprzedawcy o wadzie ma rok od dnia jej zauważenia. Może on rozpakować towar dopiero po roku i jeśli stwierdzi wadę może złożyć reklamację.

4. Przedsiębiorca nie musi uzyskać odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni 

W przypadku konsumenta Kodeks cywilny wyraźnie wskazuje, że sprzedawca ma 14 dni na udzielenie odpowiedzi na reklamację, bo inaczej uznaje się, że ją pozytywnie rozpatrzył. Ale zasada ta nie dotyczy przedsiębiorców, dla których nie jest przewidziany żaden ostateczny termin udzielenia odpowiedzi.

5. Przedsiębiorcę nie obowiązuje zasada domniemania istnienia wady w dniu zakupu

Konsument przez pierwsze 12 miesięcy od dnia wydania rzeczy jest szczególnie chroniony. Zakłada się, że jeśli wada została stwierdzona przed upływem roku, to istniała ona w dniu zakupu. Konsument reklamując daną rzecz może tylko wykazać wadę, np. przez porównanie z nowym towarem na półce sklepowej. Jeśli sprzedawca stwierdzi, że wada powstała z winy konsumenta to musi ten fakt udowodnić, np. poprzez przedstawienie opinii rzeczoznawcy.

W analogicznej sytuacji przedsiębiorca ma już trudniej. Nawet, jeśli towar popsuł się bardzo szybko po zakupie, to musi udowodnić, że wada nie powstała z jego winy i odpowiedzialność leży po stronie sprzedawcy.

6. Towar niezgodny z reklamą jest wadliwy, ale tylko w przypadku konsumenta

Jeśli kupującym jest konsument to kupioną rzecz uważa się za wadliwą również wtedy, gdy jest niezgodna z zapewnieniami zawartymi w reklamie. W przypadku przedsiębiorcy zasada ta nie obowiązuje.

7. Konsument ma dodatkowe uprawnienia dotyczące sposobu usunięcia wady towaru

Jeśli kupującym jest konsument może on zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy na nową albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady. Jego żądanie nie może być spełnione, jeśli jest niemożliwe (bo np. określony towar nie jest już produkowany) lub wymagałoby to nadmiernych kosztów po stronie sprzedawcy. Takie uprawnienie nie dotyczy kupującego przedsiębiorcy.

Komentarze

comments

Wykonanie: marcinART