Poznaj przepisy


W tym miejscu pomagamy zrozumieć definicje, które są podstawą dla większości reklamacji. Często odwołujemy się do nich w naszych wpisach, zatem chcemy dać Ci szansę na lepsze ich poznanie i zrozumienie.
przepisy prawne

Kim jest konsument?

Zgodnie z Kodeksem cywilnym konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Tym samym konsumentem nie jest przedsiębiorstwo, czyli osoba prawna: spółka, stowarzyszenie, spółdzielnia, związek zawodowy, fundacja, przedsiębiorstwo państwowe, partia polityczna, spółka kapitałowe(spółka z ograniczoną…

przepisy prawne

Czym jest umowa o dzieło?

Umowa o dzieło to umowa cywilno-prawna, uregulowana w Kodeksie cywilnym. Osoba, która przyjmuje zamówienie zobowiązuje się do wykonania określonej rzeczy lub usługi, a osoba zamawiająca dzieło zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia.  Najważniejszy w takiej umowie jest rezultat, czyli efekt końcowy. Ważne, żeby w umowie szczegółowo…

przepisy prawne

Czym jest wada prawna?

Wada prawna występuje wtedy, gdy:  rzecz stanowi własność osoby trzeciej, czyli np. pochodzi z kradzieży rzecz jest obciążona prawem osoby trzeciej, czyli np. mieszkanie, które jest obciążone służebnością albo samochód, na którym ustanowiony jest zastaw występuje ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynikające z decyzji lub…

przepisy prawne

Czym jest wada fizyczna?

Zgodnie z art. 556(1) Kodeksu cywilnego, wada fizyczna oznacza niezgodność towaru z umową i ma miejsce w szczególności, gdy towar: nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć  – mrozoodporne płytki pękają pod wpływem mrozu nie ma właściwości, o których zostaliśmy zapewnieni przez sprzedawcę lub…

przepisy prawne

Czym się różni gwarancja od rękojmi?

W kilku prostych punktach: Rękojmia przysługuje z mocy prawa, gwarancja udzielana jest dobrowolnie Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują ci z mocy prawa a sprzedawca nie może ich w żaden sposób uchylić lub zmienić, ponieważ  są one uregulowane w Kodeksie cywilnym. Gwarancja z kolei ma charakter dobrowolny, a…

przepisy prawne

Czym jest umowa zawarta na odległość?

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. o prawach konsumenta umowa zawarta na odległość to umowa zawarta z konsumentem, z wykorzystaniem tylko i wyłącznie środków porozumiewania się na odległość (np. internetu, czy telefonu) do momentu zawarcia umowy włącznie. Oznacza to, że zarówno negocjacje, jak…

przepisy prawne

Czym jest rękojmia za wady?

Rękojmia, obok gwarancji jest jedną z dwóch możliwych podstaw do złożenia reklamacji, a tym samym odpowiedzialnością sprzedawcy za towar. Sprzedawca nie ma prawa odmówić przyjęcia reklamacji na podstawie rękojmi, ponieważ prawo to wynika wprost z Kodeksu cywilnego. Kiedy możesz skorzystać z prawa rękojmi, czyli w jakich…

przepisy prawne

Kiedy wada jest istotna?

Przepisy prawa nie definiują pojęcia „istotnej wady“, natomiast można spróbować określić jej znaczenie na podstawie doktryny prawnej, czyli poglądów wyrażonych głównie w wyrokach sądowych. W doktrynie podkreśla się, iż wadą istotną jest taka wada, która: uniemożliwia normalne korzystanie z rzeczy zgodnie z celem umowy, np. wielofunkcyjny…

przepisy prawne

Co to znaczy, że coś jest na gwarancji?

Często mówimy potocznie, że coś jest na gwarancji. Co to w rzeczywistości oznacza? Gwarancja to nic innego jak dobrowolne oświadczenia gwaranta,  w którym zobowiązuje się on do określonego zachowania w przypadku, kiedy kupiona rzecz okaże się wadliwa. Gwarantem najczęściej jest producent lub importer.   Gwarant…

Wykonanie: marcinART