Definicja umowy o dzieło

Umowa o dzieło to umowa cywilno-prawna, uregulowana w Kodeksie cywilnym. Osoba, która przyjmuje zamówienie zobowiązuje się do wykonania określonej rzeczy lub usługi, a osoba zamawiająca dzieło zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia. 

Najważniejszy w takiej umowie jest rezultat, czyli efekt końcowy.

Ważne, żeby w umowie szczegółowo określić oczekiwania zlecającego, co pozwoli uniknąć problemów związanych z odbiorem dzieła i zapłatą wynagrodzenia.

Co może być przedmiotem umowy?

Przedmiotem umowy może być właściwie każda działalność, oczywiscie legalna:). To od osoby zlecającej zależy co dokładnie ma być wykonane – remont, naprawa auta, czy zmiana koloru włosów. Rezultat może być także niematerialny, np. nauka języka obcego.

Wynagrodzenie

Umowa o dzieło nie posiada stawki minimalnej.

Jeśli w umowie w ogóle nie została określona wysokość wynagrodzenia, wówczas przyjmuje się, że obowiązuje zwykłe wynagrodzenie za pracę danego rodzaju.

Jeśli w trakcie wykonywania zamówienia okaże się, że konieczne jest poniesienie dodatkowych kosztów, przyjmujący zamówienie może żądać podwyższenia wynagrodzenia. Jednak za każdym razem musi on uzyskać zgodę zamawiającego na wykonanie dodatkowo płatnych prac.

Jeżeli okazałoby się, że zaszła konieczność znacznego podwyższenia wynagrodzenia, zamawiający może odstąpić od umowy. Powinien to uczynić niezwłocznie oraz zapłacić za dotychczas wykonaną pracę.

W jakim momencie należy zapłacić za dzieło? Jeśli strony nie umówiły się inaczej (np. na zaliczkę) to momentem zapłaty jest chwila oddania dzieła.

Sposób zawarcia umowy o dzieło

Kodeks cywilny nie zastrzega żadnej konkretnej formy dla ważności umowy. Można ją więc zawrzeć chociażby ustnie, co najczęściej robimy w przypadku kosmetyczki lub fryzjera. W przypadku umów, gdzie mamy do czynienia z wysokim wynagrodzeniem, np. w przypadku umów z firmami remontowymi, zdecydowanie namawiam do zawierania szczegółowo opisanych umów na piśmie. W przypadku wadliwego wykonania umowy łatwiej będzie odzyskać pieniądze lub żądać odpowiednich poprawek.

Kto dostarcza materiału do wykonania dzieła?

To zależy od tego, w jaki sposób zostało to uzgodnione między stronami. Materiały może dostarczyć zarówno osoba zamawiająca dzieło, jak i osoba przyjmująca zamówienia.

Wykonawca powinien użyć dostarczonych materiałów w sposób odpowiedni, oszczędny, rozliczyć się i oddać te materiały, których nie zużył, bo np. kupiliśmy za dużo kleju lub płytek.

Należy pamiętać, że jeśli materiał dostarczony przez zamawiającego nie nadaje się do prawidłowego wykonania dzieła, przyjmujący zamówienie powinien niezwłocznie o tym zawiadomić (np. kupiliśmy klej niewłaściwy do danego rodzaju płytek, wówczas osoba wykonująca remont powinna nas o tym jak najszybciej poinformować). Jeśli mimo ostrzeżenia zamawiający chce użyć niewłaściwych lub wadliwych materiałów, wówczas przyjmujący zamówienie nie poniesie odpowiedzialności za ewentualne wady dzieła.

Kiedy przyjmujący zamówienie może odstąpić od umowy?

Przyjmujący zlecenie może odstąpić od umowy, jeśli do wykonania dzieła niezbędna jest współpraca z zamawiającym zlecenie, a tej współpracy nie ma, z winy zamawiającego. Wówczas przyjmujący zlecenie może wyznaczyć odpowiedni termin, po upływie którego będzie mógł odstąpić od umowy.

Kiedy zamawiający może odstąpić od umowy?

Zamawiający może odstąpić od umowy w każdej chwili, bez podania przyczyny, ale powinien wówczas zapłacić umówione wynagrodzenie. Zamawiający może sobie jedynie odliczyć od wynagrodzenia to, co oszczędził wykonawca w powodu tego, że nie musiał już kończyć prac.

Zamawiający ma możliwość odstąpienia od umowy, jeśli wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem prac lub ich zakończeniem tak dalece, że jest mało prawdopodobne, żeby zakończył je w umówionym terminie. Strony nie są już zobowiązane do dalszych świadczeń, przy czym świadczenia już spełnione (np. częściowa zapłata) podlegają zwrotowi.

Inną przyczyną odstąpienia od umowy przez zamawiającego może być rosnący kosztorys. Jeśli początkowa cena była zdecydowanie niższa od tej, którą wykonawca określił jako końcową, a zleceniodawca jej nie akceptuje, to powinien jak najszybciej odstąpić od umowy i wypłacić wykonawcy część pieniędzy za pracę, którą ten już wykonał.

Zamawiający może również odstąpić od umowy w sytuacji, kiedy widzi, że dzieło wykonywane jest w sposób wadliwy, a wykonawca, pomimo wezwania, nie zmienił w wyznaczonym terminie sposobu wykonywania. Jeżeli zamawiający sam dostarczył materiału, może on w razie odstąpienia od umowy żądać zwrotu materiału i wydania rozpoczętego dzieła.

Również, jeśli po ukończeniu dzieła, okaże się ono wadliwe, przyjmujący zamówienie nie usunie wad w wyznaczonym terminie, a wady są istotne, zamawiający może odstąpić od umowy. Zamawiający nie musi wówczas płacić za dzieło.

Ważne jest, że w przypadku odstąpienia od umowy zamawiający może żądać zwrotu materiałów, które sam dostarczył oraz wydania rozpoczętego dzieła.

A co, jeśli dzieło wykonywane jest w sposób wadliwy?

Jeśli zamawiający widzi, że podczas wykonywania dzieła coś idzie nie tak może zgłosić swoje zastrzeżenia i wezwać wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania dzieła, wyznaczając mu do tego odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie tego terminu zamawiający może odstąpić od umowy albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie. Zasada ta nie ma zastosowania już po odebraniu dzieła.

Co w sytuacji, kiedy gotowe dzieło jest wadliwe?

Może się również zdarzyć, że zamawiający stwierdza wady dzieła dopiero po jego odbiorze i zapłacie wynagrodzenia. Wówczas chronią go przepisy o rękojmi za wady. Zamawiający może wówczas żądać usunięcia wad, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Wykonawca może odmówić naprawy, gdyby wymagała ona nadmiernych kosztów. Gdy wady nie są możliwe do usunięcia, albo przyjmujący zamówienie nie usunie ich w odpowiednim czasie, zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli wady są istotne. Zamawiający nie musi wówczas płacić za dzieło. Jeśli wady nie są istotne, zamawiający może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia.

Zamawiającemu nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli wady dzieła wynikają z wadliwości dostarczonego przez niego materiału, lub wskutek wykonania dzieła według jego wskazówek, jeśli wykonawca uprzedził zamawiającego o wynikającym stąd niebezpieczeństwie.

Kiedy wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności za wadliwe wykonanie umowy?

Wykonawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli zamawiający wiedział o wadzie w chwili odbioru dzieła lub mógł ją z łatwością zauważyć.

Również w sytuacji, kiedy materiały dostarcza zamawiający i otrzyma od wykonawcy informację, że materiały są nieodpowiednie, a mimo tego zdecyduje się na ich wykorzystanie, nie będzie mógł w razie wystąpienia wad spowodowanych złym dobraniem materiałów kierować roszczeń do przyjmującego zamówienie. Przyjmujący zamówienie może wówczas żądać umówionego wynagrodzenia.

Kiedy zamawiający musi zapłacić wynagrodzenie mimo niewykonania dzieła?

Zamawiający nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania dzieła, jeżeli przyjmujący zamówienie był gotów je wykonać, ale doznał przeszkody z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.

Jednakże w takim wypadku zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła (np. nie kupując wszystkich materiałów czy nie płacąc wynagrodzenia pracownikom) lub o to, co w zaoszczędzonym czasie uzyskał (np. w wyniku zawarcia umowy o wykonanie innego dzieła).

Kiedy przedawniają się roszczenia wynikające z umowy o dzieło?

Roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem 2 lat od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane – od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane.

Komentarze

comments

wykonanie: www.smart-agency.pl