Reklamujemy usługi remontowe

Z pewnością większość osób, które zdecydowały się na remont nie do końca była zadowolona z jego efektów. Zdarzały się krzywe ściany, odpadające płytki, nierówna podłoga. Kiedy ja trafiłam na niezbyt fachową ekipę postanowiłam, że nie będę nic poprawiać na własną rękę, tylko zareklamuję usługę. Sprawa skończyła się w sądzie. Czy było warto? Oczywiście, że było!

Zawieraj umowę na piśmie

Najczęściej prace remontowe są przeprowadzane na podstawie umowy o dzieło, która zdefiniowana jest w Kodeksie cywilnym. Zawierając taką umowę możemy dowolnie określić swoje prawa i obowiązki. Ważne jest, żebyśmy szczegółowo opisali wszystkie warunki umowy.

Co zrobić z krzywą podłogą?

Czy fachowiec w ogóle ponosi odpowiedzialność za źle wykonaną pracę? I kiedy trzeba go poinformować o wykrytych nieprawidłowościach?

Jeśli widzisz, że coś idzie nie tak w trakcie prac poinformuj o tym od razu, przed odbiorem remontu. Jeśli usterki są widoczne gołym okiem i nie zgłosisz nikomu tego faktu, po prostu je zaakceptujesz. Wezwij fachowca do naprawy i wyznacz mu termin na wykonanie prac. Jeśli w tym terminie poprawki nie zostaną wykonane możesz odstąpić od umowy lub powierzyć dalsze wykonanie prac innej osobie, na koszt fachowca.

Co zrobić, gdy wady wyjdą na jaw już po przyjęciu prac i uregulowaniu należności? W takiej sytuacji chroni cię rękojmia. Jeśli zauważysz, że fachowiec źle wykonał remont, wyznacz mu termin na usunięcie wad. Najlepiej skieruj do niego pismo reklamacyjne, w którym wymienisz wszystkie usterki i zażądasz ich poprawienia. Jeśli prace nie zostaną wykonane masz prawo zażądać obniżenia ceny lub w przypadku istotnej wady, możesz odstąpić od umowy, czyli odzyskać zapłaconą dotychczas kwotę oraz dostarczone przez ciebie materiały. 

Ważne, że firma remontowa ma 14 dni na odpowiedź na twoją reklamację. W innym wypadku reklamacja zostaje uznana za zasadną.

Co zrobić, jeśli fachowiec nie dotrzymuje terminu?

Jeśli ekipa remontowa opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem prac i jest dalece prawdopodobne, żeby remont został zakończony w umówionym czasie możesz po prostu odstąpić od umowy jeszcze przed upływem terminu do wykonania prac.

Kiedy odpowiedzialność fachowca jest wyłączona?

Fachowiec nie ponosi odpowiedzialności za wady, jeśli nie mógł poprawnie wykonać swojej pracy z powodu wady tkwiącej w materiale, który mu dostarczyłeś.

Jaki masz czas na złożenie reklamacji?

Zgodnie z Kodeksem cywilnym do rękojmi za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży. Oznacza to, że masz 2 lata od dnia wykonania usługi na jej zareklamowanie. Pamiętaj, że reklamację należy zgłosić nie później niż 1 rok od dnia zauważenia usterki poza wyjątkiem, kiedy wykonawca prac podstępnie zataił wadę – wówczas nie ma ograniczenia czasowego.

Co jeśli fachowiec nie chce współpracować i odrzuca reklamację?

Skorzystaj z bezpłatnej pomocy rzecznika konsumentów

Możesz wybrać się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, który zajmuje się indywidualnymi sprawami konsumentów (przypadkami, które naruszają zbiorowe interesy konsumentów zajmuje się UOKiK). Rzecznik nie tylko udzieli ci bezpłatnej porady prawnej, ale wyśle pismo do firmy, w którym nakaże ustosunkowanie się do twoich zarzutów. Rzecznik pomoże ci również napisać pozew do sądu, w szczególnych sytuacjach może nawet wystąpić po twojej stronie w procesie. Rzecznik, co prawda nie ma możliwości wyegzekwowania od firmy określonego zachowania, czyli uznania reklamacji, nie mniej sam fakt jego interwencji może pomyślnie zakończyć sprawę. Dane kontaktowe rzecznika możesz znaleźć za pomocą specjalnej wyszukiwarki na stronie UOKiK

Zamów ekspertyzę rzeczoznawcy

Możesz również poszukać w internecie danych kontaktowych rzeczoznawców. Jeśli udasz się do rzeczoznawcy będzie to znakiem, że traktujesz sprawę poważnie i tak szybko nie odpuścisz. Opinia rzeczoznawcy jest płatna, jednak w przypadku uznania reklamacji fachowiec ma ustawowy obowiązek zwrócić ci jej koszt. Rachunek za sporządzenie opinii możesz mu przekazać wraz z treścią opinii:)

Spróbuj mediacji

Dalszym możliwym krokiem jest skorzystanie z pomocy bezpłatnego mediatora, działającego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Zadaniem mediatora jest pomoc stronom w osiągnięciu porozumienia, gdy zakończone postępowanie reklamacyjne nie jest zadowalające. Może on przedstawić swoje propozycje polubownego rozwiązania sporu. Jednak wszystkie ustalenia pomiędzy tobą a firmą remontową, które mają miejsce przed mediatorem, są dobrowolne i nie podlegają egzekucji przez żaden organ administracyjny czy sądowy. Aby skorzystać z mediatora musisz złożyć wniosek w wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej.

Złóż pozew w sądzie

Masz możliwość skorzystania ze stałego polubownego sądu konsumenckiego. Działa on przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej oraz 15 ośrodkach zamiejscowych. Do rozprawy może dojść tylko w przypadku, kiedy firma remontowa wyrazi na to zgodę, czyli identycznie jak w przypadku mediatora. Z tym, że wyrok sądu polubownego oraz ugoda przed nim zawarta mają taką samą moc prawną jak wyrok sądu powszechnego. Postępowanie jest co do zasady bezpłatne, chyba że konieczne będzie np. przygotowanie opinii biegłego. Koszty postępowania ponosi strona przegrywająca sprawę.

Jeśli jesteś pewien swoich racji powinieneś skierować sprawę do sądu powszechnego. W tym przypadku może ci pomóc wspomniany wyżej miejski lub powiatowy rzecznik konsumentów. W związku z tym nie musisz wynajmować prawnika i ponosić dodatkowych kosztów. Oczywiście nie da się na początku przewidzieć wszystkich opłat związanych z postępowaniem, ponieważ mogą być niezbędne np. ekspertyzy biegłych, jednak koszty ostatecznie zawsze poniesie przegrana strona.

W moim przypadku sprawa skończyła się postępowaniem uproszczonym przed sądem i zasądzeniem na moją rzecz żądanej kwoty. Mój fachowiec nie odebrał żadnego wezwania do sądu, odebrał jedynie wezwanie komornika do zapłaty. 

Pamiętaj, że roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem dwóch lat od dnia oddania dzieła (w tym przypadku – np. od zakończenia wygładzenia i pomalowania ścian) lub od dnia, w którym prace miały być skończone. Po tym czasie nie złożysz pozwu w sądzie, ponieważ sprawa będzie przedawniona.

Zachęcam do bycia wymagającym w przypadku firm remontowych, zwłaszcza że trudno jest trafić na fachową ekipę. Skoro wydajemy często niemałe pieniądze na remont, powinniśmy być z niego w 100% zadowoleni.

Gotowe przepisy. Wydrukuj i dołącz do reklamacji.

Komentarze

comments

Wykonanie: marcinART