Regulamin

Regulamin sprzedaży

 

 

Definicje:

 

Sprzedający – firma SMART AGENCY Marcin Skrobala z siedzibą w Wylazłów 20, 99-200 Poddębice, NIP:8281382769, REGON:369241172

 

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność́ prawną, dokonująca zakupów za pośrednictwem strony internetowej www.reklamacje.online.

 

eBook – książka w wersji elektronicznej (cyfrowej), udostępniona w formacie pdf., którą można odczytać za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego na komputerze, telefonie lub czytniku książek elektronicznych.

 

Jak się z nami skontaktować?

 

Kontakt z nami odbywa się poprzez formularz kontaktowy, umieszczony na naszej stronie internetowej www.reklamacje.online.

 

Kto może kupić eBooka?

 

 1. Zakupu eBooka może dokonać każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność́ prawną.
 2. Nie prowadzimy sprzedaży eBooków na rzecz osób niebędących podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy o podatku od towarów i usług, mających w momencie zakupu miejsce zamieszkania lub stałego pobytu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kupujący, dokonując zakupu oświadcza, iż jest podatnikiem w rozumieniu art. 28a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług lub też, iż ma miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu na terytorium Polski.

 

Wymagania techniczne niezbędne do zakupu oraz odczytu eBooka

 

 1. Do dokonania zakupu wymagane są:

dostęp do Internetu;

– poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookies – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 2.0;

– włączona obsługa cookies oraz JavaScript;

– czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej

 1. Warunkiem korzystania z eBooków jest posiadanie programu obsługującego takie pliki (np. Adobe Reader w wersji nie niższej niż 5.0).

 

Złożenie zamówienia

 

 1. Przed złożeniem zamówienia jest możliwość zapoznania się z tematyką eBooka oraz spisem treści.
 2. Zamówienie można złożyć 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Aby złożyć zamówienie Kupujący powinien:

– kliknąć na przycisk „Dodaj do koszyka”

– kliknąć na przycisk “Przejdź do kasy”

– prawidłowo wypełnić formularz zamówienia, w szczególności podać prawidłowy adres e-mail, na który zostanie przesłany eBook

– zaakceptować Regulamin sprzedaży oraz zobowiązać się do przestrzegania jego postanowień

– kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”

– dokonać płatności

 1. Złożenie zamówienia następuje po dokonaniu płatności przez Kupującego.
 2. Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie maila na adres e-mail Kupującego podany w formularzu zamówienia. E-mail ten stanowi potwierdzenie zawarcia umowy kupna sprzedaży i oznacza, że Sprzedający otrzymał zapłatę za eBook.
 3. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie do momentu jego złożenia.

 

Zapłata za eBooka?

 1. Cena eBooka prezentowana na stronie internetowej www.reklamacje.online podana jest w polskich złotych i zawiera podatek VAT. Jest ona widoczna dla Kupującego przed złożeniem zamówienia i jest wiążąca od chwili przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
 2. Kupujący może dokonać zapłaty za eBooka tylko z wykorzystaniem systemu paynow obsługiwanego przez mBank S.A. Kupujący obowiązany jest zapoznać się z regulaminem płatności paynow dostępnym na stronie www.mbank.pl.
 3. Wszelkie koszty zapłaty (w tym koszty przelewu) obciążają Kupującego.

 

Realizacja zamówienia

 

 1. Z chwilą zaksięgowania zapłaty za eBooka na e-mail podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia wysyłany zostanie link do pobrania eBooka.
 2. W przypadku nieotrzymania e-maila z eBookiem Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.reklamacje.online.

 

Wystawienie faktury

 1. Kupujący, który chce otrzymać fakturę VAT, powinien napisać taką informację w dodatkowych uwagach podczas składania zamówienia.
 2. Faktura wystawiana jest w formie elektronicznej, do 7 dni od chwili udostępnienia eBooka, chyba że przepisy szczególne nakazują inny termin. Faktura w formie elektronicznej będzie wysyłana jako załącznik na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 3. Jeśli Kupujący chce otrzymać fakturę VAT w formie papierowej, to chęć jej otrzymania powinien zgłosić za pomocą formularza kontaktowego na stronie reklamacje.online.

 

Prawa autorskie

 1. eBooki stanowią utwory w myśl ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1191 z poźn. zm) i podlegają ochronie przewidzianej w tym przepisie.
 2. Autorskie prawa majątkowe do eBooków przysługują Sprzedawcy, zaś autorskie prawa osobiste – ich autorom.
 3. Kupujący może korzystać z eBooka wyłącznie dla własnych potrzeb, zachować go w pamięci komputera, wydrukować, a także sporządzić jedną kopię zapasową eBooka, jeśli jest to niezbędne do korzystania z eBooka.
 4. W szczególności Kupującemu nie wolno:

– powielać eBooka lub dokonywać jego rozpowszechniania; zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej

– udostępniać eBooka jakimkolwiek innym osobom; zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej (dotyczy również udostępniania w Internecie)

– najmować i użyczać eBooka; zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej

– ingerować w treść i zawartość eBooka

– usuwać zabezpieczenia i oznaczenia naniesione na eBook

 1. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do eBooka osoba, która dopuściła się naruszenia zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 3-krotnej wysokości ceny brutto tego eBooka za każdy zwielokrotniony, rozpowszechniony lub udostępniony, najęty lub użyczony egzemplarz eBooka. Nie wyłącza to prawa Sprzedawcy do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej, jeśli wyrządzona mu szkoda przewyższa wysokość kary umownej.

Ochrona danych osobowych

 

 1. Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a od dnia wejścia w życie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i aktów prawnych, które zostaną wydane w jego wykonaniu.
 2. Administratorem danych osobowych Kupującego jest SMART Agency Marcin Skrobala,
 3. Kupujący podaje przy składaniu zamówienia następujące dane osobowe:

– Imię

– Nazwisko

– Nazwa firmy (opcjonalnie)

– Kraj

– Ulica

– Kod pocztowy

– Miasto

– Telefon

– Adres e-mail

 1. Kupujący wyraża zgodę na:

– przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do wykonania umowy kupna-sprzedaży

– przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę w celach statystycznych

 1. Kupujący oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o:

– prawie wglądu do jego danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz usunięcia

– adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych

– dobrowolności podania danych

 1. Sprzedawca wykorzystuje cookies, dzięki któremu Kupujący zostanie rozpoznany w systemie i może otrzymać spersonalizowane treści na stronie. Pliki cookies są domyślnie akceptowane przez wszystkie przeglądarki internetowe. Szczegółowe zasady funkcjonowania cookies znajdują się w naszej Polityce prywatności.
 2. Sprzedający przetwarza dane Kupującego:

– w celu potencjalnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw

– w celach marketingowych Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

– w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

 

 

Reklamacja eBooka

 

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć eBooka wolnego od wad.
 2. Jeśli eBook jest wadliwy, Kupującemu przysługują roszczenia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 3. Reklamację składa się poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie reklamacje.online.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się usunąć wady eBooka lub wymienić eBook na nowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji.

 

Odstąpienie od umowy sprzedaży eBooka?

 

 1. Kupujący, będący konsumentem, może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży, bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zakupu eBooka.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej reklamacje.online.
 3. Kupujący, w przypadku odstąpienia od umowy, powinien niezwłocznie usunąć lub zniszczyć wszystkie posiadane egzemplarze kupionego eBooka.
 4. W razie wykonania prawa odstąpienia umowę kupna-sprzedaży uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.
 7. Odstąpienie nie będzie uznane za skuteczne, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że Kupujący nadużywa prawa do odstąpienia od umowy, poprzez kupowanie wielu eBooków, a następnie odstępowanie od umowy kupna sprzedaży. O odmowie uwzględnienia odstąpienia Sprzedawca informuje Kupującego w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu oświadczenia o odstąpieniu.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej: reklamacje.online/regulamin. Zmiana nie dotyczy zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu.
 2. Prawem właściwym dla umowy kupna sprzedaży jest prawo polskie.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.06.2020 r.