REGULAMIN SPRZEDAŻY

 

Definicje:

 

Przedsiębiorca – firma SMART AGENCY Marcin Skrobala z siedzibą w Wylazłów 20, 99-200 Poddębice, NIP:8281382769, REGON:369241172

 

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność́ prawną, dokonująca zakupów za pośrednictwem strony internetowej www.reklamacje.online.

 

eBook – książka w wersji elektronicznej (cyfrowej), udostępniona w formacie pdf., którą można odczytać za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego na komputerze, telefonie lub czytniku książek elektronicznych.

 

Usługa – odpłatna usługa świadczona przez przedsiębiorcę

 

Jak się z nami skontaktować?

 

Kontakt z nami odbywa się poprzez formularz kontaktowy, umieszczony na naszej stronie internetowej www.reklamacje.online.

 

Co możemy dla Ciebie zrobić? 

 

Przedsiębiorca świadczy dwa rodzaje działalności w ramach której kupujący może dokonać zakupu eBooków lub usług opiniowania w zakresie przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.

 

Kto może kupić eBooka?

 

Zakupu eBooka może dokonać każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność́ prawną.

Nie prowadzimy sprzedaży eBooków na rzecz osób niebędących podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy o podatku od towarów i usług, mających w momencie zakupu miejsce zamieszkania lub stałego pobytu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kupujący, dokonując zakupu oświadcza, iż jest podatnikiem w rozumieniu art. 28a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług lub też, iż ma miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu na terytorium Polski.

 

Wymagania techniczne niezbędne do zakupu oraz odczytu eBooka

 

Do dokonania zakupu wymagane są:

– dostęp do Internetu;

– poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookies – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 2.0;

– włączona obsługa cookies oraz JavaScript;

– czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej

Warunkiem korzystania z eBooków jest posiadanie programu obsługującego takie pliki (np. Adobe Reader w wersji nie niższej niż 5.0).

 

Złożenie zamówienia

 

Przed złożeniem zamówienia jest możliwość zapoznania się z tematyką eBooka oraz spisem treści.

Zamówienie można złożyć 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Aby złożyć zamówienie Kupujący powinien:

– kliknąć na przycisk „Dodaj do koszyka”

– kliknąć na przycisk „Przejdź do kasy”

– prawidłowo wypełnić formularz zamówienia, w szczególności podać prawidłowy adres e-mail, na który zostanie przesłany eBook

– zaakceptować Regulamin sprzedaży oraz zobowiązać się do przestrzegania jego postanowień

– kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”

– dokonać płatności

Złożenie zamówienia następuje po dokonaniu płatności przez Kupującego.

Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie maila na adres e-mail Kupującego podany w formularzu zamówienia. E-mail ten stanowi potwierdzenie zawarcia umowy kupna sprzedaży i oznacza, że Sprzedający otrzymał zapłatę za eBook.

Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie do momentu jego złożenia.

 

Zapłata za eBooka?

Cena eBooka prezentowana na stronie internetowej www.reklamacje.online podana jest w polskich złotych i zawiera podatek VAT. Jest ona widoczna dla Kupującego przed złożeniem zamówienia i jest wiążąca od chwili przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.

Kupujący może dokonać zapłaty za eBooka tylko z wykorzystaniem systemu paynow obsługiwanego przez mBank S.A. Kupujący obowiązany jest zapoznać się z regulaminem płatności paynow dostępnym na stronie www.mbank.pl.

Wszelkie koszty zapłaty (w tym koszty przelewu) obciążają Kupującego.

 

Realizacja zamówienia

 

 1. Z chwilą zaksięgowania zapłaty za eBooka na e-mail podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia wysyłany zostanie link do pobrania eBooka.
 2. W przypadku nieotrzymania e-maila z eBookiem Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.reklamacje.online.

 

Wystawienie faktury

 

 1. Kupujący, który chce otrzymać fakturę VAT, powinien napisać taką informację w dodatkowych uwagach podczas składania zamówienia.
 2. Faktura wystawiana jest w formie elektronicznej, do 7 dni od chwili udostępnienia eBooka, chyba że przepisy szczególne nakazują inny termin. Faktura w formie elektronicznej będzie wysyłana jako załącznik na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 3. Jeśli Kupujący chce otrzymać fakturę VAT w formie papierowej, to chęć jej otrzymania powinien zgłosić za pomocą formularza kontaktowego na stronie reklamacje.online.

 

Prawa autorskie

 1. eBooki stanowią utwory w myśl ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1191 z poźn. zm) i podlegają ochronie przewidzianej w tym przepisie.
 2. Autorskie prawa majątkowe do eBooków przysługują Sprzedawcy, zaś autorskie prawa osobiste – ich autorom.
 3. Kupujący może korzystać z eBooka wyłącznie dla własnych potrzeb, zachować go w pamięci komputera, wydrukować, a także sporządzić jedną kopię zapasową eBooka, jeśli jest to niezbędne do korzystania z eBooka.
 4. W szczególności Kupującemu nie wolno:

– powielać eBooka lub dokonywać jego rozpowszechniania; zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej

– udostępniać eBooka jakimkolwiek innym osobom; zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej (dotyczy również udostępniania w Internecie)

– najmować i użyczać eBooka; zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej

– ingerować w treść i zawartość eBooka

– usuwać zabezpieczenia i oznaczenia naniesione na eBook

 1. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do eBooka osoba, która dopuściła się naruszenia zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 3-krotnej wysokości ceny brutto tego eBooka za każdy zwielokrotniony, rozpowszechniony lub udostępniony, najęty lub użyczony egzemplarz eBooka. Nie wyłącza to prawa Sprzedawcy do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej, jeśli wyrządzona mu szkoda przewyższa wysokość kary umownej.

Reklamacja eBooka

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć eBooka wolnego od wad.
 2. Jeśli eBook jest wadliwy, Kupującemu przysługują roszczenia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 3. Reklamację składa się poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie reklamacje.online.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się usunąć wady eBooka lub wymienić eBook na nowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji.

 

 

Usługa opiniowania w zakresie przeprowadzenia reklamacji. 

 

Przedsiębiorca świadczy usługi w zakresie pomocy w przeprowadzeniu reklamacji produktów lub innych świadczeń.

 

Usługa polega na udzieleniu porady w zakresie przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego w formie opinii zawierającej opis możliwych dróg postępowania wraz ze wskazówkami oraz przygotowaniu ewentualnych dokumentów reklamacyjnych np. zgłoszenia reklamacyjnego, pisma do sprzedawcy w odpowiedzi na odrzucenie reklamacji.

 

Usługa świadczona przez Przedsiębiorcę nie stanowi porady prawnej.

 

Usługa opiniowania jest usługą odpłatną, której wartość jest określana na podstawie przedstawionego przez konsumenta opisu przedmiotu reklamacji.

 

Aby skorzystać z usługi oraz w celu uzyskania oferty cenowej należy wypełnić formularz zapytania wraz z opisem przedmiotu reklamacji, której przeprowadzenie stanowić będzie przedmiot usługi.

 

W celu skorzystania z usługi niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:

 1. posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej
 2. posiadanie dostępu do internetu
 3. w przypadku przesyłania wzorów dokumentów i pism – posiadanie oprogramowania zdatnego do odczytywania plików tekstowych.

 

Wycena

 

W celu zawarcia umowy świadczona jest indywidualna, bezpłatna wycena usługi. Wycena tworzona jest na podstawie informacji przekazanych w formularzu zgłoszeniowym. Głównymi czynnikami wpływającymi na cenę usługi jest poziom skomplikowania zgłoszonej przez Klienta sprawy oraz wartość przedmiotu reklamacji.

 

Warunkiem przesłania formularza oraz uzyskania oferty cenowej jest uprzednia akceptacja warunków niniejszego Regulaminu.

 

Przedsiębiorca przesyła na wskazany w formularzu adres e-mail ofertę cenową najpóźniej w ciągu 48 godzin od otrzymania zgłoszenia. Cena za usługę  podana jest w polskich złotych i zawiera podatek VAT.

 

 

Forma płatności

 

Płatność za usługę dokonywana jest po otrzymaniu spersonalizowanej wyceny usługi.

 

Płatność jest dokonywana za pośrednictwem przelewów online PAYNOW – dostarczanych przez mBank.

 

W tytule przelewu należy podać numer zamówienia przekazany w adresie e-mail.

 

W celu otrzymania faktury VAT kupujący powinien wskazać informację na temat formy i danych do faktury w formularzu zgłoszeniowym lub w odpowiedzi na wycenę przesłaną przez Przedsiębiorcę.

 

Faktura zostanie wystawiona w terminie  3 dni.

 

Realizacja usługi.

Umowę uznaje się za zawartą w momencie otrzymania płatności w kwocie ustalonej w wycenie na wskazany rachunek Przedsiębiorcy.

 

Przedsiębiorca zobowiązuje się do przesłania potwierdzenia zawarcia umowy oraz informacji o przystąpieniu do realizacji usługi Kupującemu niezwłocznie po otrzymaniu płatności za usługę.

 

Przedsiębiorca jest zobowiązany do zrealizowania usługi najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od zawarcia umowy. Usługę uznaje się za wykonaną w momencie przesłania na wskazany przez Kupującego.

 

Przedsiębiorca zastrzega sobie możliwość kontaktu z klientem za pośrednictwem podanych przez niego kanałów komunikacyjnych w celu uzyskania dodatkowych informacji na przedmiotu reklamacji, niezbędnych do udzielenia kompleksowej opinii w tym przedmiocie.

 

Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w udzielonej opinii z tytułu zatajenia lub udzielenia nieprawdziwych informacji dotyczących realizowanej usług przez Kupującego.

 

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość.

 1. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy, bez podawania przyczyn:
 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać drogą elektroniczną na adres wskazany przez Usługodawcę lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie Przedsiębiorcy. Oświadczenie można złożyć również w formie papierowej, przesyłając ją na adres pocztowy siedziby Usługodawcy.
 2. Z chwilą pełnego wykonania umowy o świadczenie usługi przez Przedsiębiorcę, Konsument utraci prawo odstąpienia od umowy, o czym zostanie poinformowany przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 5. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

 

Ochrona danych osobowych.

 1. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych dostępne są w Polityce Ochrony Danych Osobowych dostępnej pod adresem: https://reklamacje.online/polityka-prywatnosci/

 

 

 

Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej: reklamacje.online/regulamin. Zmiana nie dotyczy zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu.

Prawem właściwym dla zawarte z Przedsiębiorcą umowy jest prawo polskie.

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.03.2022 r.